Rubriky
Animal

Můj přítel Ben

Už jsem u Zdenka bydlela skoro rok a naše sexuální hrátky, které jsme nikdy neprovád?li jen ve dvojici, ale s naším psím p?ítelem Benem, byly nepopsateln? krásné. I když Zdenek ob?as selhal jako muž,nikdy nebyl proti tomu, aby ho zastoupil Ben. I Ben si mne brzy oblíbil, nebo? jsem doma chodila bez kalhotek a každou chvíli si od n?ho nechala alespo? vylízat kundi?ku. Zdenek se n?kdy p?i pohledu na naše hrátky s Benem tak vzrušil, že byl schopen ukájet mou kundu pak víc jak hodinu. Jednou, to jsem zrovna p?ipravovala ned?lní ob?d za?al Ben op?t ?umákem dorážet na mojí kundi?ku. P?kn? jsem se rozkro?ila, dál krájela maso a Beník rejdil svým dlouhým jazykem v mé kund?. Za chvíli mne však jeho p?eliz tak vzrušil, že jsem p?estala pracovat a zcela se oddávala svému práv? se dostavujícímu orgasmu. Z kundi?ky mi vytékalo velké množství š?ávy a Beník ješt? víc rejdil jazykem v mé pi?ce, aby tu dobrotu všechnu slízal. To už jsem se sesunula na zem, protože jsem se dostávala do transu a nabídla svou kundu Benovi k vymrdání. Ben už byl vycvi?ený a hrav? do mne zajel. Kle?ela jsem v kuchyni, mrdána svým psím p?ítelem a m?j Zden?k nás s úsm?vem na rtech pozoroval. Když kone?n? Beník vyst?íkal mou pí?u a slezl, zajel prudce do mne Zden?k a jak už jsem napsala, promrdával mne v r?zných polohách víc jak hodinu. M?la jsem z té tvrdé podlahy úpln? otla?ená kolena a mod?iny po celém t?le a ob?d jsme m?li až v odpoledních hodinách.Jednou p?išel Zdenek z práce a sd?lil mi, že odjíždí na týdenní školení. Noc p?ed jeho odjezdem jsme prošoustali až do bílého rána, tentokrát bez Bena. P?i lou?ení se mne Zden?k zeptal, zda ten týden vydržím nešukat ? To nesmím ani s Benem, zeptala jsem se dost polekan?. A to bys nevydržela ? P?iznala jsem po pravd?, že nevím, že už si to neumím bez Bena p?edstavit. Zdenek se usmál a ?ekl, že pokud to bude jen s Benem, nemá námitek, ale m?l podmínku. Budu s ním šoustat pouze ve Zdenkov? posteli, nikde jinde a nebudu mu celý týden nastavovat pí?u k vylízání jinde než v ložnici. V tom jsem nevid?la žádný problém. První ve?er jsem šla brzy spát, nebo? jsem byla p?kn? vyšoustaná z p?edešlé noci, Ben z?stal spát ve svém pelíšku v koupeln?. Druhý ve?er jsem si Bena vzala k sob?. Dlouze se prolizoval mou kundi?kou a poté mne p?kn? vyšoustal kundi?ku, ze které pak slízal své semeno a p?i tom mne ješt? 2x ud?lal. To se opakovalo každý druhý den. Den p?ed p?íjezdem Zdenka jsem dostala chu? na projetí prdelky, ale Beník se ne a ne trefit do té správné dírky. M?la jsem už kundi?ku úpln? bolavou jak do ní vždy prudce omylem zajel, ale nevzdávala jsem to. Asi na desátý pokus se poda?ilo Benovi zajet do mého kakaového otv?rku a já po dlouhé dob? mohla vychutnávat anální rozkoš. Když se Zden?k vrátil, ?ádil v mých dírkách celou noc, tentokrát op?t bez Benovy asistence. Byl skv?lý, ostatn? jako vždycky a po týdenní sexuální absenci n?l neuv??itelnou výdrž a plnil mne snad litry spermatu. Další den ve?er mi pustil kazetu. Byla jsem tam na ní já a Beník. Zdenek totiž nainstaloval kameru, která za?ala snímat vždy když se n?kdo objevil na jeho posteli. Byl rád, že jsem mu nelhala, nebo? jsem mu pravdiv? lí?ila naše ve?ery s Benem a nyní se o tom sám p?esv?d?il. Když jsem pak slavila narozeniny, dostala jsem od Zdenka dárek – št?n? ov?áka, kterého už pomalu za?íná zau?ovat na mé kundi?ce. Blesk je skv?lý, sice ješt? mou kundi?ku nemrdá, ale vylízat mne k orgasmu už umí nádhern?