Rubriky
Animal

Maminčin koníček

Tato p?íhoda se udála, když mi bylo 18 let. Otec s náma již 5 let nežil a já z?stal sám s 36 letou maminkou, kterou mn? všichni závid?li. M?la pevné 3, blond vlasy, které si p?ebarvovala na ?erno a modré o?i, d?lala ú?etní, takže byla skoro po?ád doma. Na intr jsem nechodil, ale do školy jsem dojížd?l. Jednou jsem se vrátil ze školy o 3 hodiny d?ív, maminka touto dobou musela být doma, ale na m?j pozdrav nikdo neodpov?d?l. Najednou jsem n?co slyšel v obýváku, když jsem nahlédl dovnit?, uvid?l jsem maminku, jak sedí na gau?i, nohy má roztažený a její buchti?ku jí olizuje m?j pes. Maminka si to o?ividn? užívala, pokaždé, když Azor prolízl její šterbinu tak hlasit? oddechla a p?ivírala o?i. Podíval jsem se na Azora, tomu se to taky líbylo jeho asi tak 19 cm ??rák tr?el do prostoru. Najednou se snažil na ní vlézt, ale šlo mu to špatn?, maminka ale ješt? necht?la, dala mu povel, a? sko?í na gau?. Azor vysko?il a maminka ho rozvalila na záda. Potom zase ona slezla z gau?e dol?. Poté mu ho za?ala masírovat a hn?tnout mu koule, z?ejmn? to nevydržela a olízla špi?ku jeho žaludu. Ani já jsem to nevydržel a za?al si ho honit, z tohodle pohledu jsem m?l krásný výhled na její pevnou a p?kn? zaoblenou prdelku. M?l jsem strach, aby mn? tady nena?apala, jak jí šmíruju, ale už jen ta p?edstava, že moje máma kou?í mýho psa na gau?i v obýváku mn? p?ivád?la k šílenství. Maminka ho Azorovi již kou?ila naplno, olizovala jeho špi?atý žalud a špi?kou jazyka dorážela na jeho dírku. Potom vzala op?t jeho ohon celý do pusy, kou?ila ho moc p?kn? a já si p?ál alespo? na chvilku si to s ním vym?nit. Najednou p?estala a vzala skleni?ku, která byla na stole, Azor?v st?íkající penis ji zaplnil do poloviny, to jsem se ud?lal i já a celou svou dávku nast?íkal do kapesníku…Tím to ale teprve za?alo…Maminka Azorovi o?istila penis a obsah skleni?ky pomalu, labužnicky vypila, p?ipadalo mi to, jako by to brala, že je to víno. Pes mezitím odb?hl na své místo a maminka si zbytkami semene ze skleni?ky namazela prdelku, zavolala na psa, nasadila mu na packy ponožky a vyšpulila na n?j sv?j análek, myslel jsem, že se neudržím a vb?hnu do místnosti, ale zase na druhou stranu se mi tato ,,hra“ velmi líbila. Azor na ni vylezl, ale nemohl se trefit, maminka mu pomohla rukou a Azor se na chvilinku zastavil, potom do ní prudce vnikl, místností se ozval bolestivý zvuk, pes za?al siln? p?irážet, až jsem myslel, že maminku povalí, najednou se za?ala chv?t, stajn? tak, jako když ji Azor lízal, oba byli udýchaní, najednou pes slezl a odb?hl zase pry?, maminka z?stala ve stejné poloze, jako když jí to zví?e mrdalo a z její prdelky, která z?stala otev?ená vytékal úzský pramínek Azorovy š?ávi?ky, maminka jí ze svého análku nabrala prstem a set?ela do úst. To už i já se po této scén? ud?lal podruhé do kapesníku. Za?al jsem mít strach, že mn? matka uvidí a radši jsem na hodinu vypadnul potichu z domu. Když jsem se vrátil, probíhalo vše jako normáln?. Zeptala se mn? na známky, p?inasla mi jídlo a šla zase pracovat. Další den byla sobota, a jelikož byl slune?ný den, tak se šla maminka opalovat. Vypadala na dece božsky, hlavn? když ležela na b?ichu a byl vid?t trojúhelní?ek z jejich tangá??. ,,Namažeš mn?“: ?ekla z ni?eho nic, ,,Samoz?ejm?“: odpov?d?l jsem se spikleneckým úsm?vem. Nejd?íve jsem jí rozepl vrchní ?ást plavek a na ruku nanesl krém. Rozet?el jsem ho po zádech, ale neodolal jsem a za?al mamince mazat její p?knou prdelku a vnit?ní ?ast stehen. Na tato místo byla a je nejvíce citlivá, když se za?ala uvol?ovat, tak jsem za?al jí pomalu sundávat dolní ?ást plavek. Opalovacím mlékem jsem polil mamin?inu prdelku, krásn? stékalo mezi p?lkama na análek a ?ást kundi?ky. Prstem jsem za?al masírovat vhod do její prdelky, maminka hlasit? oddechovala. Potom si maminka klekla a výšpulila se na mn?, m?l jsem p?ekrásný výhled na její vyholenou prcinku. Prost?ední?ek jsem nasadil na její kraj a p?itla?il, bylo vid?t, že je již od Azora natrénovaná, protože jsem do ní zajel, jakoby to byla kundi?ka, když jsem v ní m?l 3 prsty tak maminka m?la orgasmus, její kvílení bylo slyšet po p?lce zahrady. Vyndal jsem z ní prsty a maminka se na mn? oto?ila, koukali jsem si do o?í a vid?l jsem, jak v nich létají jiskry, bezeslova mn? sáhla do kalhot a vyndala m?j penis ven. Lehl jsem si, a maminka mi ho po?ala kou?it, um?la to báje?n? a já jsem to nemohl již déle vydržet. Hrál jsem si s jejími vlasy a udával tempo, jakým m? má zpracovávat, když už jsem cítil, že budu. Maminka zasunula penis co nejhloub a já za?al st?íkat mamince p?ímo do jejího krku, ani kapi?ka nep?išla na zmar. Penis mi po?ád stál, dala mi pusu a za?la na n?j dosedat. Byla p?kn? vlhká a pronikal jsem do ní tak?ka samo, do zadní dírky jsem zasouval prst a maminka dostala další orgasmus, hned poté to p?išlo i na m? a vyst?íkal jsem jí svaty?ku, až z ní i vytékalo. Maminka odpadla vedle mn? a chvíli jsem leželi vedle sebe úpln? nazí. ,,Mrdáš krásn? synku“:?ekla mi maminka. Když jsem se oblékly ?ekl jsem mamince, že si do ned?le ve?er ud?láme výlet a Azora vemem samoz?ejm? sebou…Maminka radostn? souhlasila. První zastávka bude u kámoše na farm?, a druhá bude v útulku, tento plán jsem si nechal pro sebe, a mamince nic ne?ekl. Když jsme dorazili k Pepovi na farmu, maminka koukala kolem a nenápadn? se usmívala. Tady budeme tolik dní, kolik tady mají druh? zví?at: krávy, kon?, psy, ko?ky, prasta a králíky. To máš šest dn? ?ekl jsem mamince, ta již p?esn? v?d?la o co mi jde a pak jsem ešt? dodal: celý tento výlet nebudeš jíst ani pít, jediný co máš k dispozici je sperma. Maminka se jen tiše usmála a ?ekla, že jí to v?bec nevadí. Když jsme p?ijeli, tak jsem po mamince již nic nevyžadoval, akorát jsem jí napsal rozvrh.8:00-snídan?,12:00 ob?d,18:30 ve?e?e. Na prní den jsem mamince napsal kon?, byla vcelku ráda a docela si i t?šila. Vzala si na sebe býlé tangá?e a nezapom?la ani na skleni?ku když vešla do stájí, kde bylo 5 koní bradavky jí ztvrdly a na kalhotkách se objevil vlhký flí?ek. Klekla si k jednomu z nich do stáje a za?ala ho hladit blízko jeho penisu. Potom si všimla jeho varlat, p?istoupila k nim blíž a oboje koule obt?žkala. P?iblížila k nim sv?j obli?ej a za?ala je laskat, nejd?íve je pusinkovala a potom je po?ala celé ?istit jazykem, koník?v penis, který m?l alespo? 50 cm stál jako sví?ka. P?ešla zp?t k jeho kolíku a za?ala ho rytmicky a d?kladn? honit, olízla jeho hranku a pusinkovala mu jeho žaluda. Porád zkoušela nacpat penis do úst, ale nešlo jí to. P?itiskla koník?v penis na svou bradavku. Když za?ala kmitat jazykem po jeho slabinách, k?? za?al chrlit sperma ze svých varlat p?ímo mamince do sklenky. Takto obešla všechny koníky. Sperma p?elila do lahve od kyselky a uschovala je do špajzu. Její ob?d prob?hl stejn?, celý si ho schovala na horší ?asy. Už za?ínala mít hlad a tak zavolala na Azora, ani ho nenechala líznout, a už ho držela v ústech jako dudlík. Když Azora vysála do poslední kapky, klekla si na kolena a ?ekala, až pejsek zareaguje, byl jsem však rychlejší, odstr?il jsem Azora stranou a ,,našrouboval“ jsem lahev do její prdelky. Pomalu jsem za?al p?elívat její obsah do mamin?iných st?ev. Vyndal jsem lahev z její prdelky a oto?il mamku na záda. Azor b?ib?hl a za?al ji olizovat kundi?ku. Já jsem zatím držel lahev nad mamin?inou pusou a otá?el jí, aby obsah tekl na její p?knou tvá?. Maminka se ústy p?ichytila hrdla lahve a za?ala bumbat. Když už nemohla, vyndal jsem lahev z jejich úst a polil ji vlasy, kozi?ky a b?íško. Podložil jsem jí zade?ek, aby to m?l Azor lepší…Azor zasunul sv?j pyj do mamin?iny ko?i?ky na první pokus, ta ihned za?ala kvílet, Azor p?irážel, jako kdyby to m?la být jeho poslední jízda, vyst?íkal jí celou kundu svým semenem a odb?hl pry?. Maminka jen bezmocn? ležela a ze všech dírek ji vytékala mrdina. ,,Miluju semeno, d?kuji“:byla její poslední slova než bezmocn? usnula. Já jsem si ho za?al honit a vyst?íkal jsem se jí mezi její nádherné kozi?ky, nezapomn?l jsem ani na její krásnou tvá?i?ku, potom jsem šel i já spát..