Rubriky
Klasika

Cyklista

Sychravé počasí a dřevo v krbu ne a ne chytnout. Chalupu jsme koupili v létě, manžel postavil krb a tohle měl být náš první společný víkend bez dětí v lù,ně přírody. Jenže ho odvolali k poruše nì,kam do horoucích pekel, venku poprchává, jsou tam 4?C , v chalupì, není o moc víc a to zatracený dø,evo nechce chytit. Už mám v sobì, tø,etí grog, na sobì, zimní bundu a pø,emýšlím, co budu dì,lat, když se manžel nevrátí. Do vesnice to je 3 km, nemám tu auto, vlastnì, nemám ani ø,post_titleiè,ák a kola jsme si sem ještì, nedovezli. Vybì,hla jsem ven naštípat menší kousky polínek. Když jsem je nesla dovnitø,, zahlédla jsem u lesa postavu. Nì,jaký cyklista. Ale na kole nesedí, nýbrž ho tlaè,í. Poè,kala jsem chvíli a všimla si, že píchnul. Nì,jaký mladý kluk, zachumlaný až po uši, moc jsem z nì,j nevpost_titleì,la. Pozdravil a zeptal se, jestli nemám náhodou soupravu na zalepení duše. Zavrtì,la jsem hlavou. Grog ovšem udì,lal své a já ho v náhlém popudu pozvala na kafe. Neodmítl. Sotva jsem odložila náruè, polínek, naráz jsme oba vyhrkli. Já :“Promiò,te, zvu vás na kafe, ale žádné tu nemám“. On naopak:“ Promiò,te, já kafe nepiju, radši bych è,aj“. Zasmáli jsme se tomu. Voda byla horká. Ani jsem se neptala a nalila sobì, i jemu do è,aje notnou dávku rumu. Auto neø,ídí, tak co. Nabídla jsem mu, aby si odložil a usušil obleè,ení, ale jen pokud se mu podaø,í zatopit, jinak to ani nemá smysl. Nevím jak to udì,lal, ale než jsme dopili první várku è,aje, bylo v místnosti už pø,ijatelné teplo.Ochucený è,aj ho taky uvolnil, tak jsme pø,ešli do tykání a dozvì,dì,la jsem se, že je svobodný, že takhle sám jezdí è,asto, ale tady prý je poprvé. Nastoupil s kolem ve mì,stì, do vlaku a vydal se skoro nablint projet novou krajinu. Píchnul v lese a kolo táhl už hodinu. Ptal se na vlak a autobus. Trochu jsem zalhala a ø,ekla, že dnes už nic nejede. Ostatnì, k vlaku to bylo nejménì, 5 km a o jízdním ø,ádu autobusù, jsem nevì,dì,la nic. Vždy jsme sem jezdili autem. Když manžel zavolal, že se nevrátí, snad druhý den po poledni, nabídla jsem cyklistovi pø,enocování. Chvíli se zdráhal, ale já ho mezitím napájela dalším , ještì, koncentrovanì,jším „è,ajem“ a tak nakonec souhlasil. Jen zavolal domù,, že se zdrží u kamaráda. Ohø,ála jsem dovezené jídlo a on zatím vydatnì, topil. Shodli jsme se na tom, že oba máme rádi teplouè,ko. Láhev rumu se už celá rozpustila v è,aji a nám úmì,rnì, tomu i teplu odpadávalo obleè,ení. Mladík byl velice nesmì,lý a tak veškerá iniciativa byla na mnì,, což mi vù,bec nevadilo. Když jsem si všimla, že je sice v triè,ku, ale nohy si dává pod sebe, aby je zahø,ál, nabídla jsem mu horkou koupel. Boiler naštì,stí fungoval bezvadnì,. Když zmizel v koupelnì,, chvíli jsem vyè,kala a pak pod záminkou, že mu nesu osušku jsem opatrnì, vlezla za ním. Leknutím se ve vanì, schoulil do klubíè,ka. Pø,inesla jsem jemu i sobì, do koupelny sklínku è,erveného vína, které vystø,ídalo dopitý rum. Sedla jsem si na nízkou stoliè,ku a pokukovala po mladíkovi, který se už zase trochu uvolnil. Líbil se mi. Drobnì,jší postava, tmavé, nakra,ouè,ko stø,ižené vlasy, hnì,dozelené jiskrné oè,i, špiè,atý nos, hezký usmì,v, který odhaloval bílé rovné zuby. Pø,esnì, typ, který mì, vždy pø,itahoval. Pod záminkou, že rovnám osušky jsem se postavila a pø,es zrcadlo si prohlédla i zbytek tì,la, skrytý za okrajem vany. S uspokojením jsem konstatovala, že má náø,adí v pohotovosti. Pak už to šlo ráz naráz. Prostì, jsem se zaè,ala svlékat. Nespustil ze mì, oè,i, ale neø,ekl ani slovo, nehnul ani brvou, pokud se nepoè,ítá cukající ocásek v jeho rozkroku. Než jsem zaè,ala se svlékáním, zapálila jsem dvì, svíè,ky, které máme porù,znu po celé chalupì,, protože tu è,asto nejde proud. Svì,tlo jsem zhasla. Usoudila jsem, že ho nesmím hned zkraje šokovat svými bujnými tvary. Svlékala jsem se pomalu a pozorovala jeho výraz. Nevypadal znechucenì, ani odmítavì,. Vlezla jsem si k nì,mu do vany. Místa tam moc nebylo, ale vešli jsme se. Když jsem se naklonila, abych ho políbila, vystø,elil mi jeho jazyk vstø,íc. Naklonila jsem se nad nì,j a on prakticky sjel na dno. Líbal krásnì,. Ústa mu vonì,la rumem a è,erveným vínem. Mù,j citlivý nos zachytil i pø,íjemnou vù,ni pokožky, potu z podpaží i aroma z pubického ochlupení. Vzrušilo mì, to. Znám pár pì,kných chlapù,, kteø,í mi ale „ nejdou pod nos“, zkrátka mi vadí jejich osobitá vù,nì,. Cyklista mi ale vonì,l moc pì,knì,. Pod stehnem jsem cítila pulsující penis. Klekla jsem si a dotkla se ho. Mladík sykl. Bylo evpost_titleentní,že je vzrušen tak, že má co dì,lat, aby se udržel. Voda vychládala, a tak jsme se rychle umyli a vylezli. Žádný župan jsme na chalupì, nemì,li, tak jsme si oblékli è,ásteè,nì, to, co jsme mì,li pø,edtím. U krbu bylo jak v saunì,. Nechtì,la jsem ho vést do ložnice, kde byla zima, ale u krbu byla jen dlažba a prkenná podlaha. Napadlo mì, naházet na zem matrace z postele a deky. Bylo to hned a cyklista zatím nalil víno. Už se trochu osmì,lil a tak mì, stáhl na matrace a zaè,al mì, znovu líbat. Jeho drobné mì,kké ruce mi klouzaly pø,es ò,adra k zipu manžestrákù,. Ruce se mu trochu tø,ásly, ale zip otevø,el. Kalhotky už jsem nemì,la. Cítila jsem opatrné prozkoumávání štì,rbinky. Byl jemný jako doktor, vlastnì, mnohem jemnì,jší. Zajíždì,l pomalu dovnitø, a bì,hem chvilky našel to nejcitlivì,jší místo. Tentokrát jsem sykla já a sevø,ela mu stehny ruku. Chvíli mi obratnì, tø,el poštì,váè,ek a když se mi z toho zaè,ínala toè,it hlava, jemnì, jsem mu vytáhal ruku ze svých kalhot a svlékla jsem ho. Ještì, se natáhl pro polínko a pø,ihodil ho do krbu. Položila jsem ho na zem a tentokrát jsem já prsty studovala jeho tì,lo. Vztyè,enému, notnì, orosenému stožáru jsem se vyhýbala. Pak jsem se bez varování sehnula a jemnì, ho uchopila mezi rty. Špiè,ka jazyka olízla slanou rosu, obkroužila obnažený žalud a zaboø,ila se trochu do dírky. Zvedla jsem hlavu. Mladík mì,l pootevø,ená ústa a blažený výraz v oè,ích. Když jsem se chtì,la sehnout zpì,t, zadržel mì,. Prý by asi hned vystø,íkl, je už moc nadržený. Poprosil mì,, zda smì,l ochutnat mou mušliè,ku. Svlékla jsem si kalhoty a pohodlnì, se opø,ela o stì,nu vedle krbu. Zavø,ela jsem oè,i a vnímala pø,ejemné obnažení poštì,váè,ku obratnými prsty a vlhký a horký dotek jazyka. Zvrátila jsem rozkoší hlavu a zadívala jsem se na dø,evì,nou stì,nu. Sloužila jako vì,šák na vysušení obleè,ení. Umì, tvarované háè,ky jsme však s manželem velice peè,livì, vybírali a mì, napadlo, zda mladík tuší k è,emu všemu jsou ještì, dobré. Zatím se è,inil mezi mými roztaženými stehny. Chytila jsem se háè,kù,, které byly v nižší ø,adì, nade mnou. Zaplavovaly mì, vlny rozkoše, každá další mì, vždy hnala výš a výš k vrcholu. Byl tak šikovný. Jemné prsty kroužili uvnitø, jeskynì, a brzy našly skrytý bod, jazyk neúnavnì, hladil a týral poupátko na povrchu. Už jsem to nechtì,la krotit a poddala je horkému orgasmu. Sotva jsem trochu popadla dech, všimla jsem si, že mladík otírá ústa a ruce papírovým kapesníè,kem a pode mnou se notná kalába. Našel prsty bod, která spouští stø,íkání a já si toho ani nevšimla. Ale zø,ejmì, mu to nevadilo. Teï, byla ø,ada na nì,m. Vzala jsem si úplnì, zmáchaný penis do úst a chvíli ho sála a jemnì, kousala. Pak jsem si klekla na všechny è,tyø,i a nabídla se mu zezadu. Vsunul ho do mì, s rozvahu a chvíli se uklpost_titleò,oval. Mì,la jsem obavy, aby hned nevytekl, ale mì,l to pod kontrolou. Narážel do mì, notnou chvíli, jen s malými pø,estávkami na zklpost_titlenì,ní. Užívala jsem si vrcholu, který u mì, témì,ø, neopadl. Prohýbala jsem se jako koè,ka a svírala vagínou jeho úd, pokud on sevø,el rukama mé boky a hýždì,. Ohlásil konec a jeho semeno mi stø,íklo na záda, ale è,ást také nì,kam pø,es rameno na podlahu. Padli jsme na matrace. Nalil víno a ještì, pø,iložil. Byla už hluboká noc. Po chvíli povídání o všem možném jsem rukou zablikla do jeho klína. Nemusela jsem ten malý stožár dlouho pobízet aby se znovu vztyè,il. Tentokrát to byla pomalá a dlouhá klasika tváø,í v tváø, s nekoneè,ným a závratným líbáním. Ani nevím kdy jsme usnuli tam, kde jsme se celý veè,er milovali. Probudil mì, chlad. Ta žena už vedle mì, neležela. Trochu mì, bolela hlava, vypili jsme toho požehnanì,. Ale veè,er to byl nádherný. Cítil jsem se jako paša. Po takové pauze a nevalné samoobsluze to byla skvì,lá zmì,na. Zaslechl jsem hovor. Tedy spíš telefonování. Moje hostitelka nì,komu telefonovala. Asi manželovi.Nerozumì,l jsem, ale hovor to byl dlouhý. Co když se vrátí dø,ív než nahlásil. Nechtì,l jsem ženì, udì,lat nì,jaký malér a sobì, ostatnì, taky. Rychle jsem se oblékl a chtì,l jsem se rozlouè,it. Žena se vrátila s úsmì,vem a na podnose nesla snídani. Prý manželovi o mém maléru s kolem ø,ekla a on pø,iveze novou duši. Poprosila mì, abych zatopil, což jsem rád udì,lal. Snídanì, byla vydatná a pø,išla mi k chuti, ono taky bylo skoro poledne. Ještì, než jsem dopil è,aj, zabrzdilo pø,ed chalupou auto a vystoupil vousatý hubený muž. Má hostitelka mu šla naproti. Nevím, co si povídali, mohl jsem sledovat jen jeho výraz, který se mì,nil z tázavého na napjatý a postupnì, pobavený. Zjevnì, o nì,co žadonila a on po chvíli pø,itakal. Do chalupy už vstoupil s úsmì,vem a podal mi ruku. Když jsem zaè,al vysvì,tlovat proè, jsem tam, zarazil mì,. Prý si ten pobyt odpracuji, že jsem domluven s jeho ženou. Nevì,dì,l jsem, co to má znamenat. Žena se smála a požádala mì,, abych ještì, jeden veè,er strávil s nimi. Že mì, v mém vì,ku urè,itì, maminka neseø,eže. Nakonec jsem svolil, ale pocit jsem mì,l prapodivný. Matrace paní domácí uklpost_titleila ještì, pø,ed snídaní, ale bylo mi divné, že se její manžel neptal, kde jsem spal. Po obì,dì, mi pomohl vymì,nit prasklou duši a pak jsme hráli karty. Jakmile se zaè,alo smrákat, do ženy vstoupil nì,jaký neklpost_title. Dívala se dlouze na svého manžela, kradmo na mì, a já se zaè,al potit. Pak to její manžel na mì, vybalil. Mluvil klpost_titlenì,, nevzrušenì,, jako by mì, žádal, abych mu pomohl naštípat dø,íví. Chtì,li se mnou zkusit trojku, takže mi došlo, že se jeho žena asi netajila ani s tím, že se mnou strávila bouø,livou noc. Nahrnula se mi krev do hlavy, údery srdce jsem cítil až v krku a ve spáncích. Ø,ekl jsem si proè, ne, tø,eba to už nikdy nezažiji. È,ekal jsem, že se postì,hují ke krbu opì,t matrace, ale nic takového se nedì,lo. Žena je šla vykoupat a její manžel pø,ipravoval nì,jaké jídlo. Požádal mì, o pø,ípravu stolu. Ptal se mì,, jaký se mi líbí sex. Nemì,l jsem chu, se moc rozpovídávat a on nenaléhal. Jen naznaè,il, že jeho žena mívá zvláštní choutky a abych se niè,emu nedivil. È,emu? Vè,era mi pø,ipadala úplnì, normální. Zaè,ali jsem veè,eø,et a on ji vystø,ídal v koupelnì,. Chtì,l jsem se jí zeptat jak si to pø,edstavuje, ale usmívala se s prstem na ústech. Neø,ekla ani slovo. Rum už na stole nebyl, jen dobré è,ervené víno, což mì, ani moc neuvolnilo. Když se vrátil z koupelny její manžel, poslali tam mì,. Hlavou se mi honily rù,zné pø,edstavy a trochu i strach. Když jsem se vrátil do vytopené místnosti, byla tam témì,ø, tma. Osvì,tloval ji jen oheò, v krbu a petrolejka na stole. Ženu jsem nevpost_titleì,l. Jen jeho. Sedì,l v kø,esílku a popíjel víno. Udì,lal jsem krok za ø,ímsu krbu a tam jsem ji uvpost_titleì,l. Nahá postava pø,ipoutaná dù,myslnì, ø,etì,zy k vì,šákové stì,nì,. Teprve teï, mi došlo, proè, mají na stì,nì, háè,ky a úchytky tak porù,znu rozmístì,né. Mì,la roztažené nohy, takže její postava tvoø,ila písmeno X. Na obliè,eji mì,la péø,ovou masku, která ji zcela zakrývala oè,i i ústa. Nevì,dì,l jsem v první chvíli, jestli je tam vù,bec dobrovolnì,, ale pak jsem si všiml uvolnì,ného postoje a oddychl jsem si. Na sobì, mì,la punè,ochy , podvazkový pás a boty s jehlovými podpatky. “ Líbí?“ ozvalo se mi za zády. Jen jsem kývl, protože jsem mì,l v ústech úplnì, vyschlo. Už vè,era jsem si všiml, že je žena zcela vyholená, dnes na podbø,išek pø,ibyla ještì, nì,jaká kresba. Jakoby tetování nì,jakého arabského ornamentu. Na výrazných bradavkách mì,la klipsy, které byly spojeny tenkým ø,etízkem. „ Prosím, dì,lej si s ní co chceš. Ale neodvazovat,“ slyšel jsem jejího muže. Napil jsem se z podané sklenky. Asi ucítil mou nervozitu a povzbudivì, se na mì, usmál. Pak jsem pø,istoupil blíž. Sytì, rù,žové bradavky jako by se chtì,ly vzdálit z ò,ader. Promnul jsem je mezi prsty a dával pozor, abych neshodil klipsy. Zakò,ourala a zavlnila se. Cítil jsem, jak jsou mi zase kalhoty malé. Chtì,l jsem ji políbit na ústa, ale pø,es masku to nešlo. Políbil jsem ji tedy na krk, klíè,ní kosti a klouzal níž. Když jsem narazil na kovovou klipsu, opatrnì, jsem ji sundal a sál vztyè,enou osvobozenou bradavku. Pak jsem klipsu vrátil zpì,t. Sklouzl jsem na bø,icho a k onomu znaku. Byl asi namalovaný. Vyhnul jsem se mu, abych ho nerozmazal. Líbal jsem jí stehna a rukou se prodíral ke štì,rbince. Pokud jí to pouta dovolily, roztáhla ještì, víc nohy. Najednou jsem ucítil za sebou pohyb. Její manžel se zvedl a mì, odsunul. Uvolnil ji jednu ruku a pak nohu a otoè,il jí obliè,ejem ke stì,nì,. Opì,t ji tak pø,ipoutal. Bez ø,eè,í mi podal kožené dù,tky. „ Má to ráda, neboj,“ ø,ekl mi a opì,t si sedl. No tohle!! Sebral jsem odvahu a zlehka švihl. Nic se nedì,lo. Žena se ani nepohnula. Spíš se mi zavlnilo v kalhotek a já zjistil, jak mì, tahle situace vzrušuje. „ Víc!“ zavelel její manžel. Bál jsem se jí ublížit, ale brzy jsem poznal pravou míru. Po té správné se zavlnila, když jsem to pø,ehnal, strnula. Na zádech, a na pù,lkách , vykukujících zpod podvazkového pasu se zaè,aly objevovat rù,žové pruhy. Zaè,al se v poutech zmítat, ale bylo vpost_titleì,t, že je to souè,ástí hry. Její manžel byl úplnì, klpost_titlený. Vlastnì, jsem si to myslel. Když jsem se otoè,il, zjistil jsem, že už v ruce netø,ímá skleniè,ku, ale svù,j osvobozený a nabì,hlý úd. Systematicky si hladil vlhký žalud a nespouštì,l oè,i z postavy své ženy. Nevì,dì,l jsem jak mám dál pokraè,ovat. Potø,eboval jsem ten svù,j klacek taky poø,ádnì, uchopit, nebo ho nì,kam vnoø,it. Jako by mé váhání cítil, muž vstal a nabídl mi své místo. Sám se svlékl a uvolnil své natì,šené mužství. Sáhl do krabice, co stála na stole a vytáhl tenké chirurgické rukavice. Když žena uslyšela typický zvuk navlékaných rukavic, zaskuè,ela a strnula. Vpost_titleì,l jsem, že se jí stáhly k sobì, hýždì, a svaly na nich se zachvì,ly. Manžel si stoupl za ni tak, abych dobø,e vpost_titleì,l a pohladil ji po zádech a zadnici. Stáhla se ještì, víc. Zacukala i pouty na rukou. Natáhl se a pø,epnul jí pouta na rukou o notný kus dolù, na nižší úchytky. Potom jí uvolnil pouta na nohách a posunul nohy dál od stì,ny. Zatlaè,il na záda a žena se poslušnì, ohnula v pase. Roztáhl jí nohy a stoupl si ze strany. „Pojï, mi pomoci“, zakýval na mì,. Srdce v krku mi nedovolovalo ani polknout. Poslušnì, jsem vstal a muž mi naznaè,il, že jí mám roztáhnout od sebe pù,lky. Cítil jsem è,ù,rek svého roztoužení, jak mi stéká po stehnì,. Ještì, chvíli a snad vyteè,u a to jen pø,i pohledu na ten široký a oblý zadek. Její manžel si navlhè,il prst na svém, také notnì, mokrém penisu a zaè,al jím kroužit kolem kakaové dírky své ženy. Prohnula se v pase a vyšpulila ji na nás ještì, víc. Pokraè,oval a já jsem vpost_titleì,l jak jí mušliè,ka vlhè,í a nalévá se. Vzrušením jsem jí zatínal nehty do zadku, ale asi se jí to líbilo. Prst jejího manžela se noø,il pomaliè,ku dovnitø,. Chvíli tam pumpoval a když jsem cítil napì,tí v jejích svalech a snahu se stáhnout, nechal toho. Kývnutím mi naznaè,il, a, si sednu pod ni a vystrè,ením jazyka mi dal za srozumì,nou, co jí mám dì,lat. Nemusel mì, prosit. Na jazyk mi skanula teplá rosa z její kvì,tinky. Zduø,ený poštì,váè,ek jsem nahmátl jazykem hned. Žena zaè,ala mò,oukat jako koè,ka. Jen mì, mrzelo, že jí nevpost_titleím do tváø,e. Snažil jsem se kmitat jazykem co nejrychleji, ale muž mì, umírnil.“ Pomalu, pø,íteli. Sleduj!“ Do mušliè,ky jí vnoø,il dva prsty a zaè,al s nimi kroužit. Chvíli jsem se jen díval, ale opak jsem se vrátil k lízání. Ruce zaè,aly hladit její stehna a pevná lýtka, pravá ruka pomáhala roztáhnout stydké pysky. Cítil jsem zmì,nu. Mušliè,ka se jakoby otevø,ela a na jazyk mi skanula š,áva zvláštní chuti. Muž jí vnoø,il prsty hloubì,ji, pø,post_titleal na tempu a ukazovák druhé ruky si našel cestu do zadeè,ku. Pak to zaè,alo. Pø,i prvním výstø,iku jsem se lekl a ucukl. Žena chrlila proudy š,ávy, è,ásteè,nì, jí tekly po stehnech, è,ásteè,nì, stø,íkaly mimo. Rozpálilo mì, to a bez ohledu na to, jak budu zmáè,ený, jsem dorážel jazykem na poštì,váè,ek, ale také do hlubin vagíny. Žena zaè,ala kø,iè,et. Nejprve tlumenì,, pak s plnou vervou. Byly to neartikulované prvotní skø,eky hluboké rozkoše. Muž mi podal ruku a zvedl mì, z podlahy. Nabídl mi mušliè,ku své ženy. Rychle jsem shodil ze sebe zbytek obleè,ení a ponoø,il se do ní zezadu. Mušliè,ka jí ještì, pulsovala po pø,estálém, è,i ještì, probíhajícím orgasmu a ona se mi prakticky na úd narážela sama. Nešlo to vydržet. Pár vteø,in a v momentì,, když jsem chtì,l ptáka vytáhnout a skropit jí zase záda, muž mì, pø,post_titleržel a celá dávka semene šla ženì, dovnitø,. Nenechal mi ani è,as na vydechnutí, skoro mì, odhodil a zaujal mé místo. Jen jsem zahlédl, jak z ženy prýští mé semeno a její š,áva. Pø,irážel do ní skoro brutálnì,, rukama jí drásal záda a zadek. Žena se zmítala v poutek, které mì,la už notnì, zaø,íznuté do zápì,stí. Muž se do ní nevyprázdnil. Vystoupil z ní, pø,ešel k jejímu obliè,eji a nabídl jí svù,j penis do úst. Musela dost krkolomnì, otoè,it hlavu, aby ho mohla celý pohltit, ale podaø,ilo se. Podíval jsem se dolù, a zjistil, že mù,j mazlík ani nespadnul. Díval se vzrušenì, se mnou. Muž jí chytil za hlavu a vrážel jí svù,j klacek hluboko do úst. Pak strnul, obliè,ej se mu zkø,ivil a já vpost_titleì,l, jak jí z koutku úst vytéká jeho semeno dolù, na dlažbu. Ženu odvázal a ona odešla do koupelny. My dva jsme padli na kø,esílka a zpracovávali své dojmy. Muž dolil víno a nabídl mi i minerálku. Teprve teï, jsem zjistil, jakou mám žízeò,. Žena se vrátila v dlouhých volných šatech. Umytá, usmì,vavá a zrù,žovì,lá. Pohladila svého muže a mì, políbila. „Tak pánové, nì,co pojíme, pak se jdì,te opláchnout a budeme stø,ídat“, ø,ekla nì,kam ke stropu…… Požádala manžela , aby odtáhl bytelnou dubovou lavici od stolu, sundala z ní mì,kký potah a nechala ji postavit doprostø,ed místnosti. Pak se na mì, oba podívali. Zaè,alo mi to docházet. Už jsem se nebál, jen se mi napì,tím a vzrušením rozbì,hlo srdce rychleji. Položili mì, na lavici na záda. Ruce mi žena navlékla do pout a natáhla dozadu, kde pouta zajistila za nohy lavice. Nohy jsem mì,l spuštì,né na zem obkroè,mo pø,es lavici, takže jsem mì,l roztažená stehna. Manžel donesl vysokou stojací lampu a rozsvítil ji. Prudké svì,tlo mì, oslnilo, protože mi svítilo pø,ímo do oè,í. Najednou jsem si pø,ipadal jako na operaè,ním nebo pitevním stole. Svì,tlo fungovalo tak, že jsem byl vpost_titleì,n do nejmenšího detailu, ale já prakticky nevpost_titleì,l nic a ostrost svì,tla mì, nutila zavø,ít oè,i. Slyšel jsem ø,inè,et nì,jaký ø,etì,z a vzápì,tí ucítil jeho chlad na bø,iše. Obtoè,ili mi ho kolem tì,la a zámkem zajistili pod lavicí. Byl jsem nehybnì, pø,ikurtován a prožíval jsem zvláštní pocit. Nikdy jsem v takové situaci nebyl. Cítil jsem smì,sici strachu, možná i paniky z nehybnosti, ale na druhou stranu bylo na tom nì,co atavistického, nì,kde v hlubinách svého vì,domí mi byla ta odevzdanost velice pø,íjemná. Vše se dì,lo pomalu a s rozvahou a ty pauzy mezi každým úkonem jen jitø,ili mé stoupající vzrušení. Penis trè,el nehybnì, ke stropu a neustále ronil provazy vzrušení. Cítil jsem jakousi neurè,itou bolest nì,kde v oblasti prostaty. Žena se nade mnou sehnula s po sráživém polibku, kdy mi špiè,atým jazykem projela celá ústa , mi na bradavky pø,ipnula klipsy, které mì,la pø,edtím ona. Zabolelo to, ale pø,íjemnì,. Uvì,domil jsem si jak nezø,etelná a kolísavá je hranice mezi bolestí a rozkoší. Chvíli se na mì, dívala a pak se odešla napít. Vymì,nili si s manželem pár nezø,etelných pokynù, a nyní pø,istoupil ke mnì, on. Držel v ruce širokou zapálenou svíci. Z druhé strany lavice se postavila žena a ta mì,la v ruce jakousi rákosku. Bez ø,eè,í ukázala na mé bø,icho a vzápì,tí jsem tam ucítil palè,ivost, protože mi tam muž kápl horký vosk. Syknul jsem, ale opì,t jsem si uvì,domil, že to mé vzrušení ještì, posílilo. S napì,tím jsem è,ekal kam žena ukáže dál. Kapky, ba i pramínky horkého vosku zamíø,ily na postupnì, na hruï,, krk, bradavky, pupík, stehna, podbø,išek a nakonec na penis a jeho obnažený a citlivý žalud. Když jsem o této metodì, slýchal, myslel jsem si jak je šílenì, bolestivá. Zjistil jsem ale, že záleží na výšce kápnutí. È,ím výše držel muž svíci, tím byl dopadající vosk chladnì,jší. I když jsem každé kápnutí výraznì, cítil, nikdy to nebylo nesnesitelné. Muž odložil svíci a žena se mì, zaè,ala dotýkat rákoskou . Objíždì,la jejím koncem rozbolavì,lé bradavky, nadzvedávala povlaky vosku v chloupcích podbø,išku a jemnì, pošvihával po penisu. I když byl prakticky celý zalit do ztuhlého vosku, ronil š,ávu dál. Žena odložila rákosku a vzala do ruky velký nù,ž. Opì,t chvíle zdì,šení, ale jen do doby, než mi s ním zaè,ala opatrnì, jezdit po tì,le. Nù,ž byl zjevnì, vytažený z ledniè,ky, protože byl neuvì,ø,itelnì, studený a jeho doteky u mnì, vyvolávaly husí kù,ži. Chvíli mi pø,ikládala ledové ostø,í plošnì, na slabiny, pak špiè,kou „obkrajovala“ bradavky a koø,en penisu. Když nù,ž odložila, è,ekal jsem co bude dál. Pø,istoupila ke mnì, od hlavy a obkroè,mo se mi postavila svým rozkrokem nad obliè,ej. Vyhrnula si šata a zlehka dosedla. Nos se mi zaboø,il do její jeskyò,ky a nemohl jsem ani pootoè,it obliè,ej. Ostatnì, jsem ani nechtì,l. Malinko se pozvedla a já bez pobídnutí vysunul smì,rem k ní laè,ný jazyk. Dotýkal jsem se nalitých pyskù, s posvátnou úctou. Nezø,etelnì, jsem zahlédl jejího manžela jak k ní pø,istoupil zezadu a laská jí obì,ma rukama ò,adra. Jasnì, jsem vnímal, že lízání není bez odezvy. Poštì,váè,ek nehmatatelnì, zvì,tšil a vystoupil, pysky se ještì, více nalily a rozevø,ely. Žena zaè,ala slastnì, sténat. Ona se sehnula a uchopila do úst voskem obalený žalud. Jemnì, ho sála a obkružovala jazykem. Pø,post_titleal jsem na intenzitì, lízání. Také jsem ji jemnì, kousal do poštì,váè,ku. Když jsem si myslel, že už brzy dospì,je k vrcholu, najednou se vztyè,ila pø,ekotnì, slezla. „Otoè, ho,“ zachraptì,la smì,rem k manželovi. Ten mi uvolnil nohy a ø,etì,z kolem pasu a pø,ekuli mì, na bø,icho. Ruce zù,staly tak, jak byly, takže jsem je mì,l pø,ekø,ížené. Moc pohodlné to nebylo. Znovu mi upevnil ø,etì,z kolem pasu a lavice.Rozkroè,ené nohy nechal volnì, na zemi. Hrany lavice mì, tlaè,ily do slabin a bokù,. Než jsem si to staè,il vše uvì,domit, dopadly na mù,j zadek rány rákoskou. Štíplo to a já zatnul zuby. Nevím proè,, ale vzpomnì,l jsem si na pár výpraskù, v dì,tství. Rány dopadly na záda i zadní stranu stehen. I když nabývaly na intenzitì,, bolest se relativnì, zmenšovala. Pak rány ustaly. Žena se postavila pø,ede mne, abych na ni vpost_titleì,l a natírala si ruce nì,jakým krémem. Pak jsem cítil hrubé a velké ruce jejího manžela na zadku. Položil je na mé pù,lky a zaè,al je roztahovat od sebe. Mì,l jsem z toho divný pocit. Nikdy takhle intimnì, na mì, muž nesahal, když pominu pár lékaø,ù, v nemocnici. Kolem mého koneè,níku jsem ucítil chladné a jemné prsty ženy. Nejdø,ív jen tak kroužily kolem. Uvolnil jsem se a prožíval ten pocit, který zaè,al být pø,íjemný. Pak se jeden prst vnoø,il dovnitø,. Tahle oblast byla vždy pro mì, tabu, tak jsem se nejdø,ív musel vypoø,ádat s protichù,dnými pocity a zbavit se zábran. Ale šlo to docela rychle. Druhou ruku žena podstrè,ila pod mù,j klín a uchopila zoufalého ptáè,ka. Tø,ela mi žalud a zároveò, pronikala hloubì,ji do mých útrob. Aniž jsem to mohl ovlivnit, najednou mì,la dlaò, plnou mého semene. Pak mì, zaè,ala horeè,nì, odpoutávat a manžel jí pomáhal. Sedl jsem si a díval se na své tì,lo pokryté škrábanci a voskem. Nenechala mì, dlouho pø,emýšlet. Pø,ehnula se pø,es lavici, ale zády. Ruce a nohy mì,la spuštì,né dolù, a hlavu vyvrácenou. „Chci ještì, lízat,“ zaškemrala. Okamžitì, jsem poklekl a dal se do díla, které pø,ed chvílí sama pø,erušila. Manžel jí hnì,tl bradavky na napnutých prsou a za chvíli mi skrápì,la jazyk a bradu svým sekretem. Vrchol mì,la hluè,ný a divoký. Manžel do ní vstoupil a vzápì,tí jí skrápì,l bø,icho várkou hustého semene. Pak s otoè,ila a mnì, se nabídla zase zezadu. Kolík už jsem mì,l pø,ipraven k akci a protože jsem byl vybitý, dlouho jsem si to vychutnával. Škrábal jsem jí pø,itom záda a když mi její manžel nabídl do ruky rákosku, také jsem ji použil. Pø,i každém šlehnutí jsem cítil, jak se uvnitø, stahuje. Matnì, si vybavuji, že jsme ještì, mockrát zmì,nili polohu, na muè,ící lavici se dostal i její manžel a k ránu jsme vysílením padli na chladnou postel v malé ložniè,ce. Do mì,sta mì, vezl její manžel autem. Kolo jsme naložili do kufru, protože bych v tomhle stavu neujel ani kilometr