Rubriky
Incest

Dovolená rodičů 8

Když jsem dorazil od sousedky dom?,hodil jsem sprchu a šel ?um?t na bednu.Venku byl pa?ák jak prase,tak jsem byl rád,že je v obýváku p?íjemnej chládek.Dávaly fotbal,tak jsem koukal.No spíš jsem p?emýšlel nad tim,co jsem zrovna prožil….nejspíš jeden z nejlepších sex? v život?.Bylo to prost? skv?lý.Fotbal skon?il a já šel na jedno do klubovny. Nakonec z toho byly ?ty?i kousky a klobása.Vracel jsem se dom?,už byla skoro tma.Mohlo být tak dev?t,p?l desáté.P?išel jsem dom?,odem?eno.No aspo? že už je ségra doma.Zamknul jsem za sebou,a rovnou šel do sprchy.P?kn? jsem si dal osv?žující sprchu,protože to horko se nedalo vydržet.Vylez jsem ze sprchy a nahej si to štrádoval do pokoje. Mohla m? vpost_title?t maximáln? segra,a ta už m? vpost_title?la,takže co.Procházel jsem kolem pokoje sestry,tam zhasnuto,jen tiše hrálo rádio.No asi spí,?ek jsem si a šel teda taky spát.Zaleh jsem do postele a snažil se usnout.Jenže jsem po?ád myslel na to odpoledne.Najednou se mi zdálo,že n?co slyšim.Nejd?ív jsem myslel,že mi do pokoje vlítla v?ela,nebo tak n?co.Oto?il jsem se a když jsem se v tý tm? rozkoukal,všim jsem že na druhý p?lce letišt? n?kdo leží.Byla to ségra.Já spím vždycky jen na jedný p?lce,druhou ani nemam rozestlanou a v tý tm? jsem jí tam v?bec nepost?eh. „Co tu d?láš??“zeptal jsem se jí. „No víš dneska je poslední noc,zítra už se naši vrátí.“za?la. „Jo to vim taky a co jako??“ „No a když je to ta poslední noc,tak m? napadlo,víš já vim,že to co d?láme je špatný,dokonce trestný,ale já si nem?žu pomoct.Tak chci,aby to dneska bylo naposled a nejlepší.Aby jsme se milovali,jako milenci. M?žeš to pro m? ud?lat??“.No popravd?,první co m? napadlo,že už to jsou dneska druhý „kopa?ky“.Ale kdo by odolal že?? „Jo,myslim že by to šlo.“odpov?d?l jsem. Její odpov?dí byl jazyk v mojí puse a ruce na mym t?le.Já jsem svoje ruce taky p?emístil na ní a zjistil,že i ona je nahá.Za?al jsem jí hladit po celém t?le.Jednu ruku jsem p?emístil na její ko?i?ku.Byla už p?kn? horká a vlhká.Str?il jsem do ní jeden prst,pak p?post_titleal druhý.Sestra jen tiše vzdychala.Dráždil jsem jí prstama p?knou chvíli. „Už m? netrap a dej mi ho tam.“doslova žadonila. „Ale sest?i?ko,?íkala si jako milenci,takže si musim dát záležet na p?edeh?e.“na?ež jsem p?post_titleal t?etí prst a za?al jí s nima šukat.Ségra se narážela na moje prsty,její š?ávy mi stýkaly po ruce.Najednou jsem všeho nechal,vyndal z ní ruku a p?esunul se k ní pusou.Jemn? jsem olízl š?ávu z povrchu a to už sestra za?la vzdychat mnohem hlasit?ji. Najednou m? chytla za vlasy a vytáhla nahoru,povalila vedle sebe a nasedla mi svou kundi?kou na obli?ej.Za?al jsem jí znova lízat kundi?ku plnou š?áv,vnikal jsem do ní jazykem,jak hluboko to šlo.Ona se zatím v?novala mojí chloub?.Jednou rukou ho pomalu honila a p?i tom olizovala špi?ku jazykem.Ten skv?lý pocit umoc?oval piercing v jejím jazyce.Potom ho najednou vsála celého do krku.A rozjela exkluzivní ku?bu.Až jsem cítil,jak se dotýkám st?ny v jejím krku.Navíc po n?m po?ád rejdila jazykem.Prost? skv?lej pocit,což na m? bylo znát hned po chvilce,když jsem se ud?lal sest?i?ce do pusinky.Vysála m? do poslední kapi?ky. Já mezitím pokra?oval v lízání její oholený kundi?ky.Chvilku jsem si hrál s jejím pošt?vá?kem…nejd?ív jenom jazykem,potom jsem ho cumlal mezi rty,ob?as jsem do n?j jemn? kousnul.Ona po?ád cumlal mýho povadlého ptáka.Ten po chvilce za?al zase tvrdnout.Ségra se na m? oto?ila se slovy,no teda.O?i se jí jen rozzá?ily.Za?la ho znova kou?it,až byl upln? tvrdej.Já už jí svým jazykem p?ivád?l k orgasmu,což jsem poznal podle toho,že ségra p?erušovala ku?bu.Za?ala p?irážet na muj jazyk,kmital jsem jako o život a vzáp?tí mi obli?ej zaplavila sprška milostných š?áv z prožitého orgasmu.chvíli jen sed?la,pak ze m? slezla,jen se oto?ila a sama si nasedla na mý už tvrdý péro.Rozjela to docela zhurta,musel jsem jí brzdit.Vnikal jsem do ní jak nejhloub to šlo,ješt? jsem to umoc?oval tim,že jsem proti ní p?irážel. Ruce jsem si odložil na její kozi?ky,hrál si s nima,hladil je,r?zn? je ma?kal,drtil bradavky,zakusoval se do nich,olizoval je.Už m? tahle poloha nebavila,tak jsem ji p?evalil vedle sebe a najednou byl nad ní.Koukala docela p?ekvapen?,ale nic nezmohla.Te? jsem byl pánem situace já.Za?al jsem pomalu p?irážet.Pomalu a postupn? jsem zrychloval.Ségra sténala p?esn? podle mých p?íraz?.P?estal jsem a chvíli jí pozoroval.M?la zav?ené o?i a vychutnávala si to.Po chvilce se na m? ale vy?ítav? podívala.Jen jsem se usmál a za?al zase pomalu p?irážet.Chvilku jsem p?irážel v pomalém tempu a postupn? za?al zase zrychlovat.Takhle jsem to opakoval n?kolikrát po sob?. „Brácha,já bych cht?l zase ze zadu,m? se to posledn? moc líbilo.“ Takovému p?ání nešlo ?íct ne.Oto?il jsem si jí pod sebou a vnikl do ní zezadu.Sama se na m? za?la narážet.Chytil jsem jí za boky a za?al to do ní bušit co mi síly sta?ily. „To je ono,brácho to je sk?lýýý….už zase buduuuu..ješt???….teeeee?..uuuuuuuuuužžžžž…hmmm…..“Práv? jsem ud?lal svojí sest?i?ku podruhý.Jenže já ješt? nebyl. Když už jsem jí m?l takhle oto?enou,napadlo m? jí str?it prst do zadku.Navlh?il jsem ho v její kundi?ce a za?al ho tam pomalu strkat. „Co d?láš??“oto?ila se na m?.Za?al jsem svým prstem jezdit sem a tam.P?post_titleal jsem druhej prst.Ségra za?la zase vzdychat,takže se jí to asi líbilo.Vyndal jsem prsty a za?al do ní cpát svýho ptáka. „Bože brácha vždy? m? roztrhneš“k?i?ela na m? ségra.Cht?l jsem toho nechat,aby jí to nebolelo,tak jsem ho cht?l vytáhnout. „Když už jsi za?al,tak m? koukej dod?lat.“ok?ikla m? znova ségra.Chytil jsem jí znova za boky a prudce ho do ní narval.Až jí vytryskly slzy. „To je skv?lýýýý,jak m? celou vypl?uješ….tak m? šukeeeeej….“za?al jsem p?irážet o sto šest. „Bráškooooo,už jseeeeeee…zaseeeee“k?i?ela když jsem do ní pumpoval svojí dávku.M?la tak úzkou prdelku,že jsem to dlouho nevydržel. Unaveni jsme padli vedle sebe na postel a líbali se. „Brácho d?kuju,byla to to nejlepší rozlou?ení.Jsem ráda,že jsem mohla poznat,jakej seš milenec.Díky.“ Naposled mi vrazila jazyk do pusy.Chvíli jsme se líbali,pak se zvedla a odešla do svýho pokoje.Já usnul jak špalek…. P.S.: Díky všem za kladné ohlasy.Pokud by byl zájem z vaší strany,abych ješt? n?co napsal,rád n?co sesmolím.A pokud má n?kdo n?jakou radu,?i nápad,nepohrdnu…díky Váš georg